Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą „PIASKARZ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królowej Marysieńki nr 28, 02-954 („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140613, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 czerwca 2021 roku, w Warszawie, przy ul. Królowej Marysieńki nr 28, na godzinę 10.00.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Pokrycie straty poniesionej w 2020 roku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W imieniu Spółki:

Jerzy Sierhej
Prezes Zarządu

Piąte Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając w imieniu PIASKARZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 28 (dalej: Spółka) oraz na podstawie art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji w wyniku zaginięcia przesyłki. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż do 28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem, aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zachowaniem w/w terminu.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 01 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywanie przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 01 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swojej prawa udziałowe wobec Spółki.

                                                                                                          Zarząd Spółki

Czwarte Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w spółce

Działając w imieniu PIASKARZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 28 (dalej: Spółka) oraz na podstawie art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji w wyniku zaginięcia przesyłki. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż do 28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem, aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zachowaniem w/w terminu.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 01 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywanie przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 01 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swojej prawa udziałowe wobec Spółki.

                                                                                                          Zarząd Spółki

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04 listopada 2020 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2)      Wybór Przewodniczącego NWZA.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Podjęcie uchwały o proponowanym porządku NWZA.

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)      Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia członków RN.

8)      Zamknięcie obrad  NWZA.

Zarząd Spółki

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2020 roku o godz. 1200 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. z funduszu (kapitału) zapasowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki dla Spółki Piaskarz PP-H SA
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podmiotu do prowadzenia czynności wypłaty dywidendy od 1 stycznia 2021 roku.
13. Zamknięcie obrad WZA.


Zarząd Spółki