Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały

o przekształceniu „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A.

Zarząd „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod  numerem KRS 0000140613 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:

 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki;
 2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: „Piaskarz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 01 września 2022 r. została określona na kwotę: 28 498 480,15 zł;
 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 580 000,00 zł i dzielił się na 2900 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 200,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale akcyjnym Spółki, z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 16 września 2022 r. Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta. Akcjonariusze Spółki mogą do dnia 4 listopada 2022 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-446), przy ul. Fabrycznej 5A, w dniach roboczych (pon.-pt.), w godz. 10:00-16:00.

W związku z planowanym przekształceniem, ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, stanowiącym pierwsze zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki, Zarząd na dzień 7 listopada 2022 r., na godz. 11:00, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ). NWZ odbędzie się w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A.

 

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. oraz zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000140613 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:

 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki;
 2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: „Piaskarz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 01 września 2022 r. została określona na kwotę: 28 498 480,15 zł;
 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 580 000,00 zł i dzielił się na 2900 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 200,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale akcyjnym Spółki, z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 16 września 2022 r. Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta. Akcjonariusze Spółki mogą od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia 4 listopada 2022 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-446), przy ul. Fabrycznej 5A, w dniach roboczych (pon.-pt.), w godz. 10:00-16:00. W związku z powyższym, na podstawie art. 399 § 1, w zw. z art. 398 i art. 402 KSH oraz Statutem Spółki, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 listopada 2022 r. na godz. 11:00 (NWZ). NWZ odbędzie się w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii co do porządku obrad, zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu Spółki.
 8. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków organów spółki przekształconej
 11. Zmiany osobowe w Radzie Nadzorczej
 12. Zmiana sposobu wynagradzania Rady Nadzorczej
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd spółki pod firmą „PIASKARZ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140613, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2022 roku, w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5A, na godzinę 10.00.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 8. Podział zysku za rok 2021.
 9. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Zlecenie Zarządowi Spółki podjęcia czynności zmierzających do podjęcia czynności restrukturyzacyjnych Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W imieniu Spółki:

Jerzy Sierhej

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą „PIASKARZ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królowej Marysieńki nr 28, 02-954 („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140613, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 czerwca 2021 roku, w Warszawie, przy ul. Królowej Marysieńki nr 28, na godzinę 10.00.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Pokrycie straty poniesionej w 2020 roku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W imieniu Spółki:

Jerzy Sierhej
Prezes Zarządu

Piąte Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając w imieniu PIASKARZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 28 (dalej: Spółka) oraz na podstawie art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji w wyniku zaginięcia przesyłki. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż do 28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem, aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zachowaniem w/w terminu.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 01 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywanie przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 01 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swojej prawa udziałowe wobec Spółki.

                                                                                                          Zarząd Spółki

Czwarte Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w spółce

Działając w imieniu PIASKARZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 28 (dalej: Spółka) oraz na podstawie art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji w wyniku zaginięcia przesyłki. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż do 28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem, aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zachowaniem w/w terminu.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 01 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywanie przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 01 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swojej prawa udziałowe wobec Spółki.

                                                                                                          Zarząd Spółki

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04 listopada 2020 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2)      Wybór Przewodniczącego NWZA.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Podjęcie uchwały o proponowanym porządku NWZA.

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)      Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia członków RN.

8)      Zamknięcie obrad  NWZA.

Zarząd Spółki

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2020 roku o godz. 1200 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. z funduszu (kapitału) zapasowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki dla Spółki Piaskarz PP-H SA
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podmiotu do prowadzenia czynności wypłaty dywidendy od 1 stycznia 2021 roku.
13. Zamknięcie obrad WZA.


Zarząd Spółki