Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. oraz zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000140613 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:

 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki;
 2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: „Piaskarz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 01 września 2022 r. została określona na kwotę: 28 498 480,15 zł;
 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 580 000,00 zł i dzielił się na 2900 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 200,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale akcyjnym Spółki, z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 16 września 2022 r. Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta. Akcjonariusze Spółki mogą od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia 4 listopada 2022 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-446), przy ul. Fabrycznej 5A, w dniach roboczych (pon.-pt.), w godz. 10:00-16:00. W związku z powyższym, na podstawie art. 399 § 1, w zw. z art. 398 i art. 402 KSH oraz Statutem Spółki, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 listopada 2022 r. na godz. 11:00 (NWZ). NWZ odbędzie się w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii co do porządku obrad, zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu Spółki.
 8. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków organów spółki przekształconej
 11. Zmiany osobowe w Radzie Nadzorczej
 12. Zmiana sposobu wynagradzania Rady Nadzorczej
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.