Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd spółki pod firmą „PIASKARZ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140613, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2022 roku, w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5A, na godzinę 10.00.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 8. Podział zysku za rok 2021.
 9. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Zlecenie Zarządowi Spółki podjęcia czynności zmierzających do podjęcia czynności restrukturyzacyjnych Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W imieniu Spółki:

Jerzy Sierhej

Prezes Zarządu