Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą „PIASKARZ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królowej Marysieńki nr 28, 02-954 („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140613, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 czerwca 2021 roku, w Warszawie, przy ul. Królowej Marysieńki nr 28, na godzinę 10.00.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Pokrycie straty poniesionej w 2020 roku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W imieniu Spółki:

Jerzy Sierhej
Prezes Zarządu