Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały

o przekształceniu „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A.

Zarząd „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod  numerem KRS 0000140613 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:

  1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki;
  2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: „Piaskarz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 01 września 2022 r. została określona na kwotę: 28 498 480,15 zł;
  4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 580 000,00 zł i dzielił się na 2900 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 200,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale akcyjnym Spółki, z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 16 września 2022 r. Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta. Akcjonariusze Spółki mogą do dnia 4 listopada 2022 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-446), przy ul. Fabrycznej 5A, w dniach roboczych (pon.-pt.), w godz. 10:00-16:00.

W związku z planowanym przekształceniem, ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, stanowiącym pierwsze zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki, Zarząd na dzień 7 listopada 2022 r., na godz. 11:00, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ). NWZ odbędzie się w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A.