Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2020 roku o godz. 1200 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. z funduszu (kapitału) zapasowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki dla Spółki Piaskarz PP-H SA
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podmiotu do prowadzenia czynności wypłaty dywidendy od 1 stycznia 2021 roku.
13. Zamknięcie obrad WZA.


Zarząd Spółki