Pierwsze Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając w imieniu PIASKARZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 28 (dalej: Spółka) oraz na podstawie art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji w wyniku zaginięcia przesyłki. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż do 28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem, aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zachowaniem w/w terminu.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 01 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywanie przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 01 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swojej prawa udziałowe wobec Spółki.

 

Zarząd Spółki

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2020 roku o godz. 1200 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. z funduszu (kapitału) zapasowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki dla Spółki Piaskarz PP-H SA
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podmiotu do prowadzenia czynności wypłaty dywidendy od 1 stycznia 2021 roku.
13. Zamknięcie obrad WZA.


Zarząd Spółki